శోధింపుము

font help
best viewed in IE and firefox

స్వర్ణభృంగారము సం.వి.అ.పుం
  1. బంగారు పెట్టె

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు