శోధింపుము

best viewed in IE and firefox

ఈ నిఘంటు నిర్మాణంలో కొన్ని పేజీలను టైపు చేయడం ద్వారా మీరూ సహకరించాలని కోరుకుంటున్నారా?


లేదా ఇప్పటిదాకా టైపు చేసిన పేజీలలోని తప్పొప్పులను సరిచేయడానికి సహరించాలనుకుంటున్నారా?


లేదా నిఘంటు పుటలను టైపు చేసేవారికి ఆర్థిక సహాయాన్ని అందిస్తూ సహకరించ దలచారా?మీరెటువంటి సహాయాన్ని చేయాలని సంకల్పించినా ఈ క్రింది Email కు ఓ ఉత్తరం వ్రాయండి.


admin@telugunighantuvu.org