శోధింపుము

font help
best viewed in IE and firefox

పమ్మకము వి.
  1. అంచులు మడిచి కుట్టెడు కుట్టు (శ.ర.)

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు