శోధింపుము

font help
best viewed in IE and firefox
Page 1 Of 1 1

పంతు1 విణ.
  1. ఒప్పు (మేలు అని శ.ర.)
    1. సీ. పొదరింటి పట్టులఁ జదరంపు నట్టులఁ బంతుగా గోరింపు బంతులాడు..... ఉ.హరిశ్చ.3.15.
    2. ఉ.అంతమనోజ వేదనల యారట మోర్వఁగ లేక యిద్దఱుం, బంతుగఁగూడి రెప్పటల వాటున నిద్దుర మబ్బు సొంపునన్. .... రస.1.23.
పంతు2 వి.
పరభాషా సారూప్యత గల పదములు
  1. కన్నడ పంతు
  1. రాగవిశేషము
    1. క. తానవయని చంద్రోపమి, తానన యెలుఁగెత్తి యేకతాన ననెడు పం,తా ననవిలుతుఁడు మెచ్చఁడె, తా ననఁగా నొకతె యేకతాన నయారే.... ప్రబంధ.428.

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు