శోధింపుము

font help
best viewed in IE and firefox

నైష్కికము సం.విణ.(అ.ఈ.అ.)
  1. నిష్కమునకు కొనఁబడినది
  2. నిష్కవికారమైనది, నిష్కముతో చేయఁబడినది

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు