శోధింపుము

font help
best viewed in IE and firefox

నిగాళము సం.వి.అ.పుం.
  1. అశ్వగళోద్దేశము, గుఱ్ఱపుమెడసమీపపు చోటు

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు