శోధింపుము

font help
best viewed in IE and firefox

ద్రోణ సం.వి.ఆ.స్త్రీ.
  1. ద్రోణపుష్పి, తుమ్మి (వృ.వి.)

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు