శోధింపుము

font help
best viewed in IE and firefox

చర్మతరంగము సం. వి. అ. పుం.
  1. వళి, ముదిమివలన మేని చర్మమునందు కలిగిన ముడుత

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు

  • కవితా రెడ్డివీరి బ్లాగు పేరు తెలియదు