శోధింపుము

font help
best viewed in IE and firefox

కార్య సం.వి.ఆ.స్త్రీ.
  1. కారీవృక్షము, వాకుఁడు (వృ.వి.)

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు

  • అనిల్ కుమార్వీరి బ్లాగు పేరు తెలియదు