శోధింపుము

font help
best viewed in IE and firefox

ఊటగుండు వి.
  1. నేతకాఁడు మగ్గములో కట్టు రాయి

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు