శోధింపుము

font help
best viewed in IE and firefox
  • మాదయగారి మల్లన రచించిన రాజశేఖర చరిత్రము
  • ఆశ్వాసములు - 3
  • ఈ పుస్తకము గురించి (ఈ పుస్తకము మీద ఎటువంటి సమాచారాన్నైనా మీమాటల్లో చెప్పాలనుకుంటున్నారా? అనగా ఈ పుస్తక కథగానీ, కవికి ఈ పుస్తకానికి ఉన్న సంబంధము గానీ, మరే ఇతరసమాచారాన్నైనా మీమాటల్లో నాలుగువేల పదాలకు మించకుండా మీరు support@telugunighantuvu.org కు మైల్ చేయండి. ఆ వివరాలను ఇక్కడ పొందుపరుస్తాము)

సూర్యరాయాంధ్రనిఘంటువు తయారు చేయడంలో పరిశీలించిన పుస్తకములు

పుస్తకము తెలియదు పుస్తకము తెలియదు

అచలా అచలాత్మజాపరిణయము

అచ్చ భా అచ్చ తెలుఁగుభారవి

అచ్చ.రా. అచ్చతెనుఁగు రామాయణము

అచ్చ.రా[బాల] అచ్చతెనుఁగు రామాయణము[బాల కాండము]

అచ్చ.రా[అయో] అచ్చతెనుఁగు రామాయణము[అయోధ్య కాండము]

అచ్చ.రా[అర] అచ్చతెనుఁగు రామాయణము [అరణ్య కాండము]

అచ్చ.రా[కిష్కిం] అచ్చతెనుఁగు రామాయణము[కిష్కింద కాండము]

అచ్చ.రా[సుం] అచ్చతెనుఁగు రామాయణము[సుందర కాండము]

అచ్చ.రా[యు] అచ్చతెనుఁగు రామాయణము[యుద్ధ కాండము]

ఆధ్యా ఆధ్యాత్మ రామాయణము

అని అనిరుద్ధచరిత్రము

అప్ప అప్పకవీయము(లక్షణ గ్రంధము)

అ.మక అష్టమహిషీ కల్యాణము(ద్విపద)

అహ అహల్యా సంక్రందనము

ఆం.చం ఆంధ్ర చంద్రాలోకము

ఆం.భా ఆంధ్రభాషార్ణవము(నిఘంటువు)

ఆం.శే ఆంధ్రనామశేషము (నిఘంటువు)

ఆం.సం ఆంధ్రనామ సంగ్రహము(నిఘంటువు)

ఆం.సం[దేవ] ఆంధ్రనామ సంగ్రహము(నిఘంటువు)[దేవ వర్గు]

ఆం.సం[మాన] ఆంధ్రనామ సంగ్రహము(నిఘంటువు)[మానవ వర్గు]

ఆం.సం[స్థా] ఆంధ్రనామ సంగ్రహము(నిఘంటువు)[స్థావర వర్గు]

ఆం.సం[తి] ఆంధ్రనామ సంగ్రహము(నిఘంటువు)[తిర్యగ్వర్గు]

ఆం.సం[నా] ఆంధ్రనామ సంగ్రహము(నిఘంటువు)[నానార్థ వర్గు]

ఆం.పద ఆంధ్రపదాకరము

ఆము ఆముక్తమాల్యద

ఇందు ఇందుమతీ పరిణయము

ఇందు.రా ఇందుమతీ పరిణయము

ఉ.రా ఉత్తర రామాయణము

ఉ.హరి ఉత్తర హరివంశము

ఉ.హరిశ్చ ఉత్తర హరిశ్చంద్రోపాఖ్యానము

కకు కకుత్థ్సవిజయము

కలు.శ కలువాయి శతకము

కవిక కవికర్ణరసాయనము

కవిచౌ.శ కవిచౌడప్ప శతకము

కవిజ కవిజనరంజనము

కవిజనా కవిజనాశ్రయము(లక్షణగ్రంధము)

కవిజనా[సంజ్ఞా] కవిజనాశ్రయము(లక్షణగ్రంధము)[సంజ్ఞాధికారము]

కవిజనా[వృత్తా] కవిజనాశ్రయము(లక్షణగ్రంధము)[వృత్తాధికారము]

కవిజనా[జాతి] కవిజనాశ్రయము(లక్షణగ్రంధము)[జాత్యాధికారము]

కవిజనా[దోష] కవిజనాశ్రయము(లక్షణగ్రంధము)[దోషాధికారము]

కవిరా కవిరాజమనోరంజనము

కవిస కవిసర్పగారుడము(లక్షణగ్రంధము)

కళా కళాపూర్ణోదయము

కార్తీక కార్తీక మహాత్మ్యము

కావ్యా కావ్యాలంకార చూడామణి(లక్షణగ్రంధము)

కాశీ కాశీఖండము

కాళ కాళహస్తి మాహాత్మ్యము

కాళ.శ కాళహస్తీశ్వర శతకము

కిరా కిరాతార్జునీయము

కుచేల కుచేలోపాఖ్యానము

కువల కువలయాశ్వర చరిత్రము

క.సం కుమార సంభవము

కృ.క కృష్ణ కర్ణామృతము

కృష్ణ కృష్ణరాయ విజయము

కృష్ణ.శ కృష్ణ శతకము

కృష్ణా కృష్ణాభ్యుదయము

కేయూర కేయూరబాహు చరిత్రము

క్రీడా క్రీడాభిరామము

గంధ గంధవహము

గాధే గాధేయోపాఖ్యానము

గోపీ.రా గోపీనాధ రామాయణము

ఘటికా ఘటికాచల మాహాత్మ్యము

చంద్ర చంద్రభాను చరిత్రము

చంద్ర.వి చంద్రరేఖా విలాసము

చంద్రా చంద్రాంగద చరిత్రము

చంద్రి చంద్రికాపరిణయము

చ.రా చంపూరామాయణము

చమ చమత్కారమంజరి

చిత్ర.భా చిత్రభారతము

చిని చిన్నయసూరి నిఘంటువు(వ్రాతది)

చెన్న చెన్నబసవపురాణము

జాహ్నవి జాహ్నవీమాహాత్మ్యము

జై.భా జైమిని భారతము(అశ్వమేధపర్వము)

తపతీ తపతీసంవరణోపాఖ్యానము

దశకు దశకుమారచరిత్రము

ద.శా దక్షిణహిందూస్థానశాసనము

దశా దశావతారచరిత్రము

దాశ దాశరథీశతకము

దిలీప దిలీపచరిత్రము

ద్వా (సింహాసన)ద్వాత్రిశంక

ద్వికో.భాగ ద్విపద భాగవతము

ద్వి.తి.సా ద్విపద సారంగధర చరిత్రము

ద్వి.నల ద్విపద నల చరిత్రము

ద్వి.పరమ ద్విపద పరమయోగివిలాసము

ద్వి.భార ద్విపద భారతము (విరాటపర్వము- వ్రాతపతి)

ద్వి.శ.సా ద్విపద సారంధరచరిత్రము

ద్వి.భాగ ద్విపద భాగవతము (దశమ స్కంధము)

ద్వి.హరిశ్చ ద్విపద హరిశ్చంద్ర చరిత్రము

ధనా ధనాభిరామము(వ్రాతపతి)

ధర్మ ధర్మఖండము

ఆం.థా ఆంధ్ర థాతుమాల

సరస సరసభూపాలీయము(లక్షణగ్రంధము)

నవనాధ నవనాధ చరిత్రము(ద్విపద- వ్రాతపతి)

నా.పంచ పంచతంత్రము

నార నారసింహపురాణము(ఉత్తరభాగము)

నిరం నిరంకుశోపాఖ్యానము

నిర్వ నిర్వచనోత్తరరామాయణము

నీతి నీతిసీసపద్యశతకము

నీలా నీలాసుందరీపరిణయము

నృసిం నృసింహపురాణము

నైష శ్రృంగార నైషధము

పండితా పండితారాధ్యచరిత్రము(ద్విపద)

పండితా[దీక్షా] పండితారాధ్యచరిత్రము(ద్విపద)[దీక్షా ప్రకరణము]

పండితా[పురా] పండితారాధ్యచరిత్రము(ద్విపద)[పురాతన ప్రకరణము]

పండితా[వాద] పండితారాధ్యచరిత్రము(ద్విపద)[వాద ప్రకరణము]

పండితా[మహిమ] పండితారాధ్యచరిత్రము(ద్విపద)[మహిమ ప్రకరణము]

పండితా[పర్వ] పండితారాధ్యచరిత్రము(ద్విపద)[పర్వత ప్రకరణము]

పద్మ పద్మపురాణము(ఉత్తర ఖండము)

పరమ పరమయోగివిలాసము

పాంచా పాంచాలీపరిణయము

పాండు పాండురంగ మహాత్మ్యము

పారి పారిజాతాపహరణము

పార్వ పార్వతీపరిణయము

పి.శకుం శకుంతలా పరిణయము

పె.శకుం శకుంతలా పరిణయము

ప్రబంధ ప్రబంధరాజ వేంకటేశ్వర విజయ విలాసము

ప్రబోధ ప్రబోధచంద్రోదయము

ప్రభా ప్రభావతీ ప్రద్యుమ్నము

ప్రభు.లిం ప్రభులింగలీల (ద్విపద)

ప్ర.మణి ప్రబంధమణిభూషణము

బస.పు బసవ పురాణము(ద్విపద)

బహు బహుళాశ్వ చరిత్రము

బిల్హ బిల్హణీయము

బ్రహ్మో బ్రహ్మోత్తర ఖండము

బ్రౌ బ్రౌణ్యనిఘంటువు

భర్తృ భర్తృహరి సుభాషితము

భర్తృ[నీతి] భర్తృహరి సుభాషితము[నీతిశతకము]

భర్తృ[శృం] భర్తృహరి సుభాషితము[శ్రుంగార శతకము]

భర్తృ[వై] భర్తృహరి సుభాషితము[వైరాగ్య శతకము]

భల్లా భల్లాణ చరిత్రము

భాగ భాగవతము

భాను భానుమతీ పరిణయము

భార భారతము

భార[ఆది] భారతము[ఆది పర్వము]

భార[సభా] భారతము[సభా పర్వము]

భార[అర] భారతము[అరణ్య పర్వము]

భార[విరా] భారతము[విరాట పర్వము]

భార[ఉద్యో] భారతము[ఉద్యోగ పర్వము]

భార[భీష్మ] భారతము[భీష్మ పర్వము]

భార[ద్రోణ] భారతము[ద్రోణ పర్వము]

భార[కర్ణ] భారతము[కర్ణ పర్వము]

భార[శల్య] భారతము[శల్య పర్వము]

భార[సౌ] భారతము[సౌప్తిక పర్వము]

భార[స్త్రీ] భారతము[స్త్రీ పర్వము]

భార[శాం] భారతము[శాంతి పర్వము]

భార[అను] భారతము[అనుశాసనిక పర్వము]

భార[అశ్వ] భారతము[అశ్వమేధిక పర్వము]

భార[ఆశ్ర] భారతము[ఆశ్రమవాస పర్వము]

భార[మౌ] భారతము[మౌసల పర్వము]

భార[మహా] భారతము[మహాప్రస్థానిక పర్వము]

భార[స్వ] భారతము[స్వర్గారోహణ పర్వము]

భా.రా భాస్కర రామాయణము

భా.శ భాష్కర శతకము

భీమ భీమేశ్వర పురాణము

భేష భేషజకల్పము

భోజ.రా భోజ రాజీయము

భోజసుతా భోజసుతా పరిణయము

మనుచ మనుచరిత్ర

మల్ల మల్లభూపాలీయము (భర్తృహరి కడనున్నట్లే దీనికీ శతకము లెఱుంగునది)

మల్లుపు మల్లుపురాణము (దేవమల్ల చరిత్రము వ్రాఁతప్రతి)

మల్హణ మల్హణ చరిత్ర

మార్క మార్కండేయ పురాణము

ముకుంద ముకుంద విలాసము

మృ.వి మృత్యుంజయ విలాసము

మై మైరావణ చరిత్రము

మొ.రా మొల్ల రామాయణము ( అచ్చ తెనుఁగు రామాయణము కడనున్నట్లు దీనికి కాండము లెఱుంగునది)

యయా యయాతి చరిత్రము

రంగా రంగారాయ చరిత్రము

రం.రా రంగనాధ రామాయణము (ద్విపద) (అచ్చ తెనుఁగు రామాయణము కడనున్నట్లు దీనికి కాండము లెఱుంగునది)

రం.రా[ఉ] రంగనాథ రామాయణము(ద్విపద)[ఉత్తరకాండము]

రఘు రఘువంశము

రఘునా రఘునాధాభ్యుదయము(వ్రాతప్రతి)

రత్న రత్నపరీక్ష

రస రసమంజరి(లక్షణ గ్రంధము)

రసా రసాభరణము(లక్షణ గ్రంధము)

రసిక రసికజనమనోభిరామము

రాఘవ రాఘవపాండవీయము

రాజగో రాజగోపాల విలాసము

రాజ.చ రాజశేఖర చరిత్రము

రాజ.వి రాజశేఖర విలాసము

రాధా రాధామాధవము

రాధికా రాధికాసాంత్వనము

రామ రామరాజీయము

రామలిం రామలింగేశ్వర శతకము

రామా రామాభ్యుదయము

రామే రామేశ్వర మాహాత్మ్యము

రా.వి రాజవాహన విజయము

రుక్మా రుక్మాంగద చరిత్రము

రుక్మి రుక్మిణీ పరిణయము

లక్షణ లక్షణసార సంగ్రహము

ల.వి లక్ష్మీవిలాసము

వన.వి వనమాలి విలాసము

వరాహ వరాహ పురాణము

వసు వసు చరిత్రము

వా.రా వాసిష్ఠ రామాయణము

వాల్మీ వాల్మీకి చరిత్రము

విక్ర విక్రమార్క చరితము

విజ.వి విజయ విలాసము

విజ్ఞా విజ్ఞానేశ్వరీయము

వి.న విజయనందనవిలాసము

వి.పు విష్ణు పురాణము

విష్ణుమా విష్ణుమాయా నాటకము

విప్ర విప్రనారాయణ చరిత్రము

వీథి వీథినాటకము

వీర వీరభద్ర విజయము

వేంక వేంకటేశాంధ్రము (నిఘంటువు)

వేం.పంచ పంచతంత్రము

వేం.మా వేంకటాచల మాహాత్మ్యము

వేణు వేణుగోపాల శతకము

వేమన వేమన శతకము

వైజ వైజయంతీ విలాసము

శ.ర శబ్దరత్నాకరము(నిఘంటువు)

శశాం శశాంక విజయము

శా.ప.మ శాసన పద్యమంజరి

శివధ శివధర్మోత్తరము

శివర శివరహస్యఖండము

శివరా శివరాత్రిమాహాత్మ్యము

శివ.సా శివతత్త్వసారము

శుక శుక సప్తతి

శుక.చ శుక చరిత్రము

శృంగా శృంగార రసమంజరి

శేష శేషధర్మము

శ్రీరం శ్రీరంగ మహాత్త్యము

శ్రీరం.మా శ్రీరంగ మాహాత్మ్యము

ష.చ షట్చక్రవర్తి చరిత్రము

షోడ షోడశ కుమార చరిత్రము

సకల.స సకలనీతి సమ్మతము

సత్య.సాం సత్యభామాసాంత్వనము

సమీర సమీరకుమారవిజయము

సర్వ.సా సర్వలక్షణసారసంగ్రహము

సస్యా సస్యానందము

సాం.ని సాంబ నిఘంటువు

సాంబో సాంబోపాఖ్యానము

సానందో సానందోపాఖ్యానము

సారంగ సారంగధర చరిత్రము

సిం.నార సింహాద్రినారసింహ శతకము

సీతారా సీతారామాంజనేయ సంవాదము

సీతావి సీతావిజయము (శతకంఠ రామాయణము)

సీమం సీమంతినీ కల్యాణము

సుద సుదక్షిణా పరిణయము

సుదంతా సుదంతా పరిణయము(వ్రాతపతి)

సురా సురాభాండేశ్వరము

సు.శ సుమతి శతకము

సేతు సేతు ఖండము

హంస హంసవింశతి

హ.న హరిశ్చంద్రనలోపాఖ్యానము

హర హరవిలాసము

హర.వి హరభక్త విలాసము

హరి హరివంశము

హరి[పూ] హరివంశము[పూర్వభాగము]

హరి[ఉ] హరివంశము[ఉత్తరభాగము]

హరిశ్చ హరిశ్చంద్రోపాఖ్యానము

హ.వరహ వరహపురాణము

అమర అమరసుధ

ఆ.ని ఆప్తుని సంస్కృతాంగ్ల నిఘంటువు

ఉ.చ ఉత్తర రామచరితము

కల్ప శబ్దకల్పద్రుమము(నిఘంటువు)

కాదం కాదంబరీకావ్యము

కావ్యాద కావ్యాదర్శము

కేని నానార్థార్ణవ సంక్షేప నిఘంటువు

గీత భగవద్గీత

గీతగో గీతగోవిందము

త్రి.ని త్రికాండశేషము(నిఘంటువు)

పరా పరాశరస్మృతి

భట్టి భట్టికావ్యము

భామినీ భామినీ విలాసము

మను మనుస్మృతి

మహా మహావీర చరిత్రము

మాలతీ మాలతీమాధవము

మాళవి మాళవికాగ్నిమిత్త్రము

ముద్రా ముద్రారాక్షసము

మురా అనర్ఘ రాఘవము

మృచ్ఛ మృచ్ఛకటికము

మే.ని మేదిని నిఘంటువు

మేఘ మేఘదూతము

యాజ్ఞ యాజ్ఞవల్క్యస్మృతి

యాజ్ఞ[ఆచా] యాజ్ఞవల్క్యస్మృతి[ఆచార కాండము]

యాజ్ఞ[ప్రా] యాజ్ఞవల్క్యస్మృతి[ప్రాయశ్చిత్త కాండము]

యాజ్ఞ[వ్యవ] యాజ్ఞవల్క్యస్మృతి[వ్యవహార కాండము]

రత్నా రత్నావళి

రస రసగంగాధరము

రా.ని రాజ నిఘంటువు

వాచ వాచస్పత్య నిఘంటువు

విక్రమో విక్రమోర్వశీయము

వి.ని విశ్వనిఘంటువు

విల్యమ్సు విల్యమ్సు సంస్కృతాంగ్ల నిఘంటువు

వేణీ వేణీసంహారము

వై.ని వైజయంతీ నిఘంటువు

శాకుం అభిజ్ఞాన శాకుంతలము

శా.ని శాశ్వత నిఘంటువు

శిశు శిశుపాలవధము

సం.కిరా కిరాతార్జునీయము

సం.కు.సం కుమారసంభవము

సం.చం.రా చంపూరామాయణము

సం.దశకు దశకుమార చరిత్రము

సం.నైష నైషధీయ చరితము

సం.పంచ పంచతంత్రము

సం.ప్రబోధ ప్రబోధ చంద్రోదయము

సం.భర్తృ భర్తృహరి సుభాషితము

సం.భాగ భాగవతము

సం.భార భారతము

సం.రఘు రఘువంశము

సం.రామ రామాయణము

సా.ద సాహిత్య దర్పణము

హలా.ని అభీధానరత్నమాలా నిఘంటువు

హితో హితోపదేశము

హేమ.ని అనేకార్థ సంగ్రహము