శోధింపుము

font help
best viewed in IE and firefox

హుడుక్కుఁడు వి.
  1. తప్ప త్రాగినవాఁడు.(ఆం.భా.1.128)

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు