శోధింపుము

best viewed in IE and firefox
Page 1 Of 1 1

స్వభువు సం.వి.ఊ.పుం
  1. విష్ణువు
  2. శివుఁడు
  3. బ్రహ్మ
స్వభువు ఊ.స్త్రీ
  1. స్వదేశము
  2. స్వగృహము

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు