శోధింపుము

font help
best viewed in IE and firefox

సర్పమణి సం. వి. ఇ. పుం.
  1. పాము పడగపై నుండు మణి

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు