శోధింపుము

font help
best viewed in IE and firefox

సంశీర్ణము విణ.
  1. చీల్చఁబడినది, బ్రద్దలు చేయఁబడినది

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు