శోధింపుము

best viewed in IE and firefox

సంపంగి
  1. సంపఁగి, సంపంగె, సంపంగియ,సంపెఁగ

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు