శోధింపుము

font help
best viewed in IE and firefox

శస్త్రాజీవుఁడు సం.వి.అ.పుం
  1. శస్త్రముచే జీవించు వాఁడు, ఆయుధ జీవియైన యోధుఁడు

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు