శోధింపుము

font help
best viewed in IE and firefox

శబ్దబోధము సం. వి. అ. పుం
  1. శబ్దముల వలనఁ గలిగిన జ్ఞానము

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు

  • కవితా రెడ్డివీరి బ్లాగు పేరు తెలియదు