శోధింపుము

best viewed in IE and firefox

విదురుచు స. క్రి.(మూ:విదురు)
రూపాంతర పదాలువ్యుత్పత్తిమూల పదములుశాస్త్ర విభాగము
  1. విదుర్చు
  • విదురు
  1. విదురఁ జేయు, విదిలించు
    1. క. కప్పుంగొప్పులఁ జన్నుం, గప్పుల మొగముల నొడళ్లఁగప్పిన మెఱుఁగుం. బుప్పొడి విదిరిచి కొని మఱి. యప్పడఁతుక లరిగి కప్రపనఁటుల చెంతన్. యయా. 4. 28.

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు