శోధింపుము

best viewed in IE and firefox

లేనగవు వి.
రూపాంతర పదాలువ్యుత్పత్తిమూల పదములుశాస్త్ర విభాగము
  1. లేఁతనవ్వు
  2. లేనవ్వు
  • లేఁత + నగవు
  1. చిఱునవ్వు, మందహాసము
    1. సీ. పలుకంగ నేర్తురు పాటలాధరముల మొల్క లేనగవులు ముద్దుగురియ. భీమ. 1.94
    2. ఉ. ... ఆ, యన్నుల కుల్కు లేనగవు లచ్చపు వెన్నెల లంచు ... నీలా. 1.28

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు