శోధింపుము

best viewed in IE and firefox

రొంజు%డు వి.
రూపాంతర పదాలువ్యుత్పత్తిమూల పదములుశాస్త్ర విభాగము
  1. రోఁజు%డు
  1. ప్రలాపము
    1. సీ. రోజు%డు రొంజు%డు ... నాఁగఁ జెల్లుఁగనౌఁ బ్ర, లాపాభిధ ... ఆం. భా. 1.116

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు