శోధింపుము

font help
best viewed in IE and firefox

రుట్టు సం. వి. ష్. స్త్రీ.
  1. కోపము, కినుక

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు