శోధింపుము

best viewed in IE and firefox

రిత్తవుచ్చు% స. క్రి.
రూపాంతర పదాలువ్యుత్పత్తిమూల పదములుశాస్త్ర విభాగము
  1. రిత్తపుచ్చు%
  1. వ్యర్థపుచ్చు
    1. మ. చతురంగంబులు నొక్క పెట్ట వివిధాస్త్రజ్వాలలం గప్పఁగా, నతివేగంబున మ్రింగెఁ గ్రోలె ఘనమాయన్ రూపడంగించెనా, నితఁ డన్నింటిని రిత్తవుచ్చుచు మదం బేపార నిమ్మై రణ, క్షితియుం బీనుఁగుపెంటఁ జేసె జెనయం జిట్టాడఁగా శక్యమే. భార. ద్రో. 3.167
    2. చ. ... మానవా, ధము సరిఁ జేసి పోరుదునె దర్పముఁ బెంపును రిత్తపుత్తునే. భా. రా. యు. 2087

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు