శోధింపుము

best viewed in IE and firefox

యుజినుఁడు సం. వి. అ. పుం.
  1. వాయువు, గాలి (వై. ని.)

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు