శోధింపుము

font help
best viewed in IE and firefox

ముట్టముడుఁగు అ. క్రి.
రూపాంతర పదాలువ్యుత్పత్తిమూల పదములుశాస్త్ర విభాగము
  • ముడుఁగు + ముడుఁగు
  1. పూర్తిగా తగ్గు, మిక్కిలి క్షీణించు
    1. ఆ. చదువు చుట్టుపడియె శాస్త్రంబు మన్నయ్యె, బుద్ధి పురువు మేసెఁ బుణ్య మడఁగె, నీతి ముట్టువడియె నిర్మలజ్ఞానంబు, ముట్టముడిఁగె బోధ మూరిఁబోయె. భాగ. 6.135

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు