శోధింపుము

font help
best viewed in IE and firefox

ముఖవిలుంఠిక సం. వి. ఆ. స్త్రీ.
  1. అజ, ఆఁడు మేఁక

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు