శోధింపుము

font help
best viewed in IE and firefox

మహాశూద్ర సం. వి. ఆ. స్త్రీ.
  1. గొప్ప స్థితిలో నున్న శూద్రస్త్రీ

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు