శోధింపుము

font help
best viewed in IE and firefox

మరివేలు వి.మాం.
  1. పెండ్లి కాఁగానే వధూవరులు అత్తవారింటికి (వధువు ఇంటికో వరుని ఇంటికో) వెడలు సాంప్రదాయిక ప్రయాణము

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు