శోధింపుము

font help
best viewed in IE and firefox

మందుమల వి.
రూపాంతర పదాలువ్యుత్పత్తిమూల పదములుశాస్త్ర విభాగము
  • మందు + మల
  1. మందుచె ట్లుండు పర్వతము, ద్రోణపర్వతము
    1. గీ. ద్రోణపర్వత మొప్పు మందుమల యనఁగ. ఆం. భా. 2.28

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు