శోధింపుము

font help
best viewed in IE and firefox

బలామోట సం.వి.ఆ.స్త్రీ.
  1. నాగదమని (వృ.వి.)

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు