శోధింపుము

best viewed in IE and firefox

ప్రతివిధానము సం.వి.అ.న.
  1. మాఱుసేఁత, ప్రతీకారము

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు