శోధింపుము

best viewed in IE and firefox

ప్రతినాదము సం.వి.అ.పుం.
  1. ప్రతిశబ్దము, మాఱుమ్రోఁత

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు