శోధింపుము

best viewed in IE and firefox

పొగడికోలు వి.(మూ:పొగడు)
రూపాంతర పదాలువ్యుత్పత్తిమూల పదములుశాస్త్ర విభాగము
  • పొగడు
  1. పొగడుకొనుట, స్తుతించుకొనుట
    1. ఆ. అన్యకీర్తనంబు నన్యనిందయుఁ, దన్నుఁ, బరగఁ బొగడికోలుఁ బ్రచ్చికోలు, నాపగా తనూజ యార్యవృత్తములు గా,వనిరి వీని నాద్యులయిన మునులు భార.సభా.2.49

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు

  • అనిల్ కుమార్వీరి బ్లాగు పేరు తెలియదు