శోధింపుము

best viewed in IE and firefox
Page 1 Of 1 1

పొంగలించు అ.క్రి.
  1. నిటారుగా అగు
పొంగలించు% అ.క్రి.(మూ:పొంగలి)
రూపాంతర పదాలువ్యుత్పత్తిమూల పదములుశాస్త్ర విభాగము
  • పొంగలి
  1. నిక్కబొడుచుకొను, ఉబుకు
    1. ఆ. అనుచుఁ బ్రస్తుతింప ననురాగమును బొంది, పులక లంగములను బొంగలింపఁ, గొడుకుఁ జేరఁ దిగిచి. మై.2.110

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు

  • లక్ష్మీ దేవి మాలతీమాధవం
  • అనిల్ కుమార్వీరి బ్లాగు పేరు తెలియదు