శోధింపుము

font help
best viewed in IE and firefox

పురీషాధానము సం.వి.అ.న.
  1. మలకోశము

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు