శోధింపుము

font help
best viewed in IE and firefox

పురిటాలు వి.
  1. పురుటాలు, ప్రసూత

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు