శోధింపుము

font help
best viewed in IE and firefox

పీతకద్రుమము సం.వి.ఆ.పుం.
  1. హరిద్రావృక్షము, పసుపు (వృ.వి.)

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు

  • అనిల్ కుమార్వీరి బ్లాగు పేరు తెలియదు