శోధింపుము

best viewed in IE and firefox
Page 1 Of 1 1

పిడిగ్రుద్దులాఁట వి.
రూపాంతర పదాలువ్యుత్పత్తిమూల పదములుశాస్త్ర విభాగము
  • పిడి1+గ్రుద్దులు+ఆఁట
  1. ముష్టియుద్ధము
    1. క.వారింప రానిమదమున, వారివురుఁ జటచటారవంబులు నెగయం,బోరాడిరి వీరులు చే, యారఁగఁ బిడిగ్రుద్దులాఁట నాసమయమునన్. ఉ.హరి.4.267.
పిడిగ్రుద్దులాట వి.
  1. బాలక్రీడావిశేషము.(వి.పు.7-202)

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు