శోధింపుము

best viewed in IE and firefox

పిచ్చుకబీఱ వి.(మూ:పిచ్చుక )
రూపాంతర పదాలువ్యుత్పత్తిమూల పదములుశాస్త్ర విభాగము
  • పిచ్చుక
  1. ఒకవిధమగు బీర (వృ.వి.)
    1. గీ.బీఱపండ్లును బిచ్చుక బీఱపండ్లు, గొమ్మిపండ్లీఁతపండ్లును గొంజిపండ్లు. కాళ.3.69.
    2. వ......మోదుగు ములుమోదుగు బీఱ పిచ్చుకబీఱ మేడి బ్రహ్మమేడి జువ్వి కలజువ్వి......మొదలగుతరుల...... ఇందు.2.60.

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు