శోధింపుము

font help
best viewed in IE and firefox
Page 1 Of 1 1

పఱతి
రూపాంతర పదాలువ్యుత్పత్తిమూల పదములుశాస్త్ర విభాగము
  1. పఱత
  1. పఱత (శ.ర.) (ఆం.భా.1.156)
పఱతి
రూపాంతర పదాలువ్యుత్పత్తిమూల పదములుశాస్త్ర విభాగము
  1. పఱత
  1. పఱత(శ.ర.)__

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు