శోధింపుము

font help
best viewed in IE and firefox

నివర్త్యమానము సం.విణ.(అ.ఆ.అ.)
  1. నివర్తింపఁబడుచున్నది,మరలింపఁబడుచున్నది

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు