శోధింపుము

best viewed in IE and firefox

నిర్విఘ్నము సం.విణ.(అ.ఆ.అ.)
  1. విఘ్నము లేనిది,అడ్డులేనిది

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు