శోధింపుము

font help
best viewed in IE and firefox
Page 1 Of 1 1

నిరామయము సం.విణ.(అ.ఆ.అ.)
  1. రోగము లేనిది
  2. నిర్దోషము
  3. కపటము లేనిది , అమాయకము
నిరామయము పుం.
  1. అడవి మేఁక
  2. పంది

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు