శోధింపుము

best viewed in IE and firefox

దివ్వెలపండుగ వి.
రూపాంతర పదాలువ్యుత్పత్తిమూల పదములుశాస్త్ర విభాగము
  1. దివ్వెపండుగ
  1. దీపావళి పండుగ
    1. ఉదా.తానక మాయనిదిగో తగు దివ్వెలపండుగ, పానినీ కరుణఁజూచే పచ్చిచూపులు. తాళ్ళ-9(15)-88
    2. ఉదా.దివ్వెలపండుగో యనన్ సిం.ద్వా

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు