శోధింపుము

font help
best viewed in IE and firefox

దాఁగురుమ్రుచ్చులు వి.బ.(మూ:దాఁగు)
రూపాంతర పదాలువ్యుత్పత్తిమూల పదములుశాస్త్ర విభాగము
  1. డాఁగిలి మ్రుచ్చులు
  2. దాఁగిలి మ్రుచ్చులు
  3. దాఁగురు మూఁతలు.
  • దాఁగు
  1. దాఁగిలిమూఁతలు
    1. వ....కదిసి విశంకట కోటర కుటీరంబుల దాఁగురు మ్రుచ్చులాడు కిన్నర కన్యకల .... వరాహ.12.45.

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు