శోధింపుము

font help
best viewed in IE and firefox

తుట్టవేయు అ.క్రి.
  1. కలహముపెట్టు

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు