శోధింపుము

best viewed in IE and firefox

తియ్యనివిల్లు వి.
  1. చెఱుకువిల్లు
    1. ఉదా. ఆ వసుధాధినాథుని మహాధృతిశాలి జయించు తెంపునన్, భావజుఁడప్పుడు న్మదనబాణము తియ్యని వింటఁగూర్చుచో. శృం.నై.1-81

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు