శోధింపుము

font help
best viewed in IE and firefox

తికము వి.
పరభాషా సారూప్యత గల పదములు
  1. సంస్కృతము త్రికమ్
  2. ప్రాకృతము తికం
  3. కన్నడ తిక
  1. రెండుపిఱుఁదులును వెన్నెముకయుఁ గలియుచోటు, త్రికము, వెన్నెముకయొక్క అధోభాగము, ముడ్డిపూస
    1. గీ... త్రికాభిధాన, మలరుఁ దిక మన ముచ్చునా నళికనయన. ఆం.భా.2.139.

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు

  • అనిల్ కుమార్వీరి బ్లాగు పేరు తెలియదు