శోధింపుము

font help
best viewed in IE and firefox
Page 1 Of 1 1

తామ్రము సం.విణ.(అ.ఆ.అ.)
  1. రాగివంటి ఎఱుపు వన్నె కలది
తామ్రము న.
  1. రాగి

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు

  • అనిల్ కుమార్వీరి బ్లాగు పేరు తెలియదు