శోధింపుము

font help
best viewed in IE and firefox

తామసికము సం.విణ.(అ.ఈ.అ.)
  1. చీకటి గలది
  2. తమోగుణము గలది

మీరు చదువుతున్న పదములను యూనికోడ్ లోకి మార్చిన వారు

  • అనిల్ కుమార్వీరి బ్లాగు పేరు తెలియదు